RSAC "Gaiļezers" Aktualitātes Pakalpojumi Kontakti Lapas karte
RSAC Gaiļezers

Darbiniekiem

Iekšējā darba kārtība

• Centra iekšējo darba kārtību darbiniekiem nosaka Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers" 10.08.2022. iekšējie noteikumi Nr. ACGE-22-8-nts “Darba kārtības noteikumi”.

• 1. un 2. pielikums pie Rīgas sociālās aprūpes centra "Gaiļezers" 10.08.2022. iekšējiem noteikumiem Nr. ACGE-22-8-nts – Centra darbinieku apgaitas lapa un informācija par datu apstrādi.

Apliecinājums par fizisko personu datu un ierobežotas pieejamības informācijas atbilstošu apstrādi un aizsardzību veicot darba/amata pienākumus

Darba drošība un aizsardzība

Centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu par darba aizsardzības, drošības sistēmu, vides aizsardzības u.c. pakalpojumu sniegšanu.

Centrs nodrošina nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanu un uzskaiti saskaņā Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers" 13.07.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.ACGE-22-3-nts “Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība”.

Ugunsdrošība

Centrs ir noslēdzis sadarbības līgumu par sniegtajiem ugunsdrošības pakalpojumu sniegšanu.

Datu aizsardzība

Pamatojoties uz Eiropas parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (vispārīgā datu aizsardzības regula) Centrs informē, ka pārzinis darbinieka personas datu apstrādei ir Rīgas pilsētas pašvaldība (apstrādātājs ir Rīgas Sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers”), adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga LV-1079, tālruņa numurs 67012236, e-pasta adrese rsacgailezers@riga.lv.

Personas datu aizsardzības speciālists ir Drošības centrs, adrese: Dzirciema iela 28, Rīga, tālruņa numurs 67012051, e-pasta adrese dac@riga.lv.

Centrs informē, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības:

1. pieprasīt Centram piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret apstrādi;

2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā, kontaktinformācija: Rīga, Elijas iela 17, tālruņa numurs 67223131, e-pasta adrese pasts@dvi.gov.lv.

Arodbiedrība (darba koplīgums)

Starp Centru un Rīgas reģiona pašvaldību darbinieku arodbiedrības Centra pirmorganizāciju 21.02.2023. ir noslēgta rakstveida vienošanās par noteikumiem, kas papildus Latvijas Republikas Satversmei, Latvijas saistošajām starptautisko tiesību normām, Darba likumam, citiem normatīvajiem aktiem un darba kārtības noteikumiem regulē darba tiesisko attiecību saturu. Darba koplīgums ir saistošs visiem darbiniekiem, kas tiek nodarbināti pie Darba devēja. Ar Darba koplīgumu darbinieki tiek iepazīstināti stājoties darba tiesiskajās attiecībās. Darba koplīgums atrodas Administratīvajā nodaļā pie nodaļas vadītāja.

Bonusi darbiniekiem

• Draudzīgs kolektīvs,
• Piemērota un sakārtota darba vide,
• Stabils atalgojums,
• Nodokļu nomaksa saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
• Apmaksāts virsstundu darbs,
• Apmaksāts ikgadējais un papildatvaļinājums,
• Atvaļinājuma pabalsts, ja darbinieks pie darba devēja ir nostrādājis vismaz vienu gadu,
• Apmaksāts mācību atvaļinājums, kuru Darba devējs piešķir pamatojoties uz darbinieka iesniegumu un mācību iestādes izziņu par sekmīgu mācību apgūšanu,
• Apmaksātas kvalifikācijas celšanas mācības,
• Pieredzes apmaiņas braucieni uz citām institūcijām,
• Apmaksāta obligātā veselības pārbaude (periodiskā),
• Veselības apdrošināšanas polise, ja darbinieks ir izturējis pārbaudes laiku,
• Atlaides Rīgas pilsētas sabiedriskajā transportā (atsevišķiem amatiem) darbiniekiem, u.c. bonusi.

Cita informācija

1. pielikums saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

3. pielikums saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr. 225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”

Darbinieka rokasgrāmata

Centrs laika periodā no 2018. gada līdz 2020. gadam ir izstrādājis Darbinieka rokasgrāmatu, kurā atspoguļota Centra vīzija, vērtības un mērķi, uz ko tiecamies, lai nodrošinātu Centra klientu cieņpilnu aprūpi.

Trauksmes celšana

Centrā saskaņā ar 17.08.2023. iekšējiem noteikumiem Nr. ACGE-23-10-nts “Iekšējā trauksmes celšanas sistēma Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers”” ir noteikta kartība, kādā var celt trauksmi par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm. Pašvaldības portālā tiek izvietota informācija par iekšējo trauksmes celšanas sistēmu Pašvaldībā.